علي سامي
  زنده‌ياد «علي سامي»؛ باستان‌شناس نامدار ايران، در سال 1289 خورشيدي در شهر.........