تاريخ ايران و جهان (1) دوم متوسطه
      کد کتاب: 235.4

سال تحصيلي: 93-94

دوره تحصيلي:

دوره آموزش متوسطهمتوسطه نظريعلوم انسانيسال دوم


براي دريافت فايل بخشي از کتاب، روي موضوع مورد نظر کليک کنيد:
مقدمه - 550.82 کیلو بایت
بخش اول - 759.58 کیلو بایت
بخش دوم - 1.34 مگابایت
بخش سوم - 1.15 مگابایت
بخش چهارم - 1.24 مگابایت
بخش پنجم - 694.78 کیلو بایت
بخش ششم - 1.11 مگابایت
بخش هفتم - 922.81 کیلو بایت
بخش هشتم - 1.23 مگابایت
بخش نهم - 684.51 کیلو بایت
بخش دهم - 634.33 کیلو بایت
بخش یازدهم - 688.56 کیلو بایت
بخش دوازدهم - 671.21 کیلو بایت
بخش سیزدهم - 717.83 کیلو بایت
بخش چهاردهم - 754.74 کیلو بایت
بخش پانزدهم - 850.22 کیلو بایت
بخش شانزدهم - 835.43 کیلو بایت
بخش هفدهم - 1.18 مگابایت
بخش هجدهم - 1.39 مگابایت
بخش نوزدهم - 1 مگابایت
بخش بیستم - 681.08 کیلو بایت
بخش بیست و یکم - 708 کیلو بایت
بخش بیست و دوم - 1.15 مگابایت