درس تاريخ معاصر

     سال سوم متوسطه كليه رشته ها به استثنا علوم اساني و علوم و معارف اسلامي

كد 2/253
17 دي 1392
        
شهريور و بزرگسالان
(نوبت پاياني (خرداد
(نوبت اول (دي
1/5 نمره
-
2 نمره
درس اول
-
1/5 نمره
درس دوم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس سوم
-
1/5 نمره
درس چهارم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس پنجم
-
1/5 نمره
درس ششم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس هفتم
-
1/5 نمره
درس هشتم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس نهم
-
1/5 نمره
درس دهم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس يازدهم
2 نمره
1/5 نمره
درس دوازدهم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس سيزدهم
1/5 نمره
جمع 20 نمره
درس چهاردهم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس پانزدهم
1/5 نمره
درس شانزدهم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس هفدهم
1/5 نمره
درس هجدهم
1 نمره
1/5 نمره
درس نوزدهم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس بيستم
1/5 نمره
درس بيست و يكم
2 نمره
1/5 نمره
درس بيست و دوم
1/5 نمره
درس بيست و سوم
1 نمره
1/5 نمره
 
درس بيست و چهارم
1 نمره
1/5 نمره
 
درس بيست و پنجم
جمع 20 نمره
جمع 20 نمره

توجه:

   در طراحي آزمون همواره هدف‌هاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينه‌ها، علت‌ها، دلايل، آثار، نتايج و پيامدهاي حوادث و تحولات تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

   از مطالبي كه تحت عنوان «برگي از تاريخ» و «بيشتر بدانيد» آمده است، هيچ پرسشي طرح نشود.

   از اطلاعات مندرج در جدول‌ها، نمودارها، نقشه و تصاوير هيچ پرسشي طرح نشود.

   از مطالب و اطلاعاتي كه در پاورقي‌ها درج شده است، هيچ پرسشي طرح نشود.

   آزمون‌هاي جبراني نيز براساس بارم‌بندي نوبت شهريور طراحي شوند.

   براي‌ سال تحصيلي جاري،كتاب چاپ سال‌هاي 1389 تا 1392 معتبر است.

   كتاب ضميمه (بيداري اسلامي) فقط در برنامة تدريس و ارزشيابي مستمر گنجانده شود و در آزمون پاياني منظور نشود.