درس تاريخ معاصر

     سال سوم متوسطه كليه رشته ها به استثنا علوم اساني و علوم و معارف اسلامي

     چاپ 93

كد 2/253
12 مهر 1393
        
شهريور و بزرگسالان
(نوبت پاياني (خرداد
(نوبت اول (دي
1/5 نمره
-
2 نمره
درس اول
-
1/5 نمره
درس دوم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس سوم
-
1/5 نمره
درس چهارم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس پنجم
-
1/5 نمره
درس ششم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس هفتم
-
1/5 نمره
درس هشتم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس نهم
-
1/5 نمره
درس دهم
1/5 نمره
-
1/5 نمره
درس يازدهم
2 نمره
1/5 نمره
درس دوازدهم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس سيزدهم
1/5 نمره
جمع 20 نمره
درس چهاردهم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس پانزدهم
1/5 نمره
درس شانزدهم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس هفدهم
1/5 نمره
درس هجدهم
1 نمره
1/5 نمره
درس نوزدهم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس بيستم
1/5 نمره
درس بيست و يكم
2 نمره
1/5 نمره
درس بيست و دوم
1/5 نمره
درس بيست و سوم
1 نمره
1/5 نمره
 
درس بيست و چهارم
1 نمره
1/5 نمره
 
درس بيست و پنجم
-
-
 
درس بيست و شش
جمع 20 نمره
جمع 20 نمره

توجه:

   در طراحي آزمون همواره هدف‌هاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينه‌ها، علت‌ها، دلايل، آثار، نتايج و پيامدهاي حوادث و تحولات تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

   از مطالب و موضوع‌هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:

  1. مطالبي كه تحت عنوان «يك توضيح»، «بيشتر بدانيد» و «برگي از تاريخ» آمده است.
  2. اطلاعات مندرج در جدول‌ها، نمودارها، نقشه‌ها و تصاوير
  3. مطالب و اطلاعاتي كه در پاورقي‌ها درج شده است،

   آزمون‌هاي جبراني نيز براساس بارم‌بندي نوبت شهريور طراحي شوند.