"شاهنشاهي ايران ، پيروزي عرب ها و فرجام شناختي زردشتي "

مولف :  تورج دریایی
مترجم :  شهرام جلیلیان
 انتشارات :انتشارات توس
 تاريخ نشر:1394

 این کتاب مجموعه ای از سه سخنرانی است که توسط موسسه شرقی ک.ر. کاما در آگوست 2010 برگزار شده است. نخستین سخنرانی با عنوان «شاه مرده است، زنده باد بسیاری پادشاهان و ملکه ها: شاهنشاهی ساسانیان در آشوب» به مطالعه تاریخ پایان دوره ساسانیان از مرگ خسرو دوم در 628 م. تا یورش عرب های مسلمان به فارس در 634 م. می پردازد.

 سخنرانی دوم با عنوان «جنگ، خون و پیروزی» به داده های سکه شناختی مورد نیاز برای مطالعه فتح فارس و تاریخ آنف و چگونگی فتح فارس به دست عرب های مسلمان خواهد پرداخت.

 سخنرانی سوم با عنوان «پایداری ایرانیان و خاطره؛ مکاشفه زردشتی به عنوان تاریخ» به مطالعه ستیزه ها و شورش ها در برابر فتح ایران به دست عرب ها و سازش هایی که سرانجام بین فاتحان و شکست خوردگان به وجود آمد، می پردازد.

 

27 مرداد 1394