"گزارش شطرنج و نهش نيو - اردشير "

مولف :  تورج دریایی
مترجم :  شهرام جلیلیان
 انتشارات :انتشارات توس
 تاريخ نشر:1394

 گزارش شطرنج و نهش نیو-اردشیر، یک متن فارسی میانه درباره داستان پیدایش بازی های شطرنج و نرد در دوره شهریاری خسرو اونشه روان، پادشاه بزرگ، دادگر و خردمند ساسانیان است. در دوره ساسانیان، مجموعه ای از نامه نگاری ها بین دربار ایران و هند درباره اینکه کدام شاهنشاهی و مردمان و سنت های آن، برتر و شکوهمندترند، مبادله می شده است. گزارش شطرنج می گوید که هندی ها برای نمایاندن هوشمندی و خردمندی مردمان سرزمین خویش بازی شطرنج را به وجود آوردند و پیمان بستند که ایرانیان نمی توانند مفهوم و منطق این بازی را دریابند. وزرگمهر، فرزانه ایرانی، نه تنها راز و معمای این بازی را گشود، که همچنین بازی نرد-اردشیر را به وجود آورد و برای مبارزه طلبی آن را به دربار هند فرستاد.

 

27 مرداد 1394