زمانه نگاه نو فرهنگ امروز
     ماهنامه - شماره 77 ماهنامه ماهنامه- شماره 80   

  تاریخ پژوهی نامه تاریخ پژوهان كتاب ماه تاريخ و جغرافيا كتاب ماه تاريخ و جغرافيا
  فصل نامه- دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد   فصل نامه- شماره 8-9 ، آذر 86  ماهنامه - شماره 132 ، فروردين 88    ماهنامه - شماره 134 ، خرداد 88

مطالعات تاریخی کهن روزگار علوم انسانی(ویژه نامه تاریخ) کهن روزگار
  فصل نامه- شماره های 13-14، پاییز / زمستان 1385   فصل نامه- ويژه نامه مقالات منتخب   فصل نامه- شماره 65، تابستان 1386   فصل نامه- شماره 10، پاییز 1386