برگزاري دوره ي توجيهي كتاب تاريخ سوم راهنمايي (نسخه ي اجراي آزمايشي)
     به اطلاع آن دسته از دبيران تاريخ سوم راهنمايي كه از سوي ادارات كل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهاي استان تهران براي اجراي آزمايشي كتاب تفيير يافته ي تاريخ سوم راهنمايي در سال تحصيلي 89-90 معرفي شده اند، مي رساند كه دوره ي توجيهي يك روزه كتاب مذكور روز چهارشنبه 7 مهر 1389 برگزار مي شود. شركت تمامي همكاران معرفي شده در دوره ي مزبور الزامي است. در پايان به شركت كنندگان گواهي حضور اعطا خواهد شد.
     مكان: خ. ايرانشهر شمالي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، طبقه 8
     زمان: چهارشنبه 7مهر89، ساعت 8- 16
     
    گروه تاريخ دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي