به مناسبت گرامي داشت هفته دفاع مقدس برگزار مي شود
     سخنراني تخصصي جناب آقاي يعقوب توكلي مسئول شوراي برنامه ريزي گروه تاريخ در موضوع « جنگ هاي ايران و عراق( عثماني) از دوران صفويه تا زمان حال»
     از عموم همكاران دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي و ديگر همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و دبيران درس تاريخ دعوت مي شود در اين برنامه شركت كنند.
     زمان: دوشنبه، 5 مهرما 1389، ساعت 10-12
     مكان: طبقه هشتم سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي