نگارش و چاپ خودآموز كتاب هاي درسي تاريخ
     با تلاش مشترك موسسه ي آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي، خودآموز كتاب هاي درسي تاريخ تاليف و چاپ شد.
     متناسب سازي كتاب هاي درسي تاريخ براي آموزش از راه دور توسط گروهي متشكل از دبيران زبده و با تجربه تاريخ و زير نظارت گروه تاريخ دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي به انجام رسيد.
     از مجموعه كتاب هاي درس تاريخ، تاكنون خودآموز كتاب هاي تاريخ دوم و سوم راهنمايي و نيز خودآموز تاريخ شناسي چاپ و توزيع شده است. و به زودي خودآموز كتاب هاي تاريخ ايران و جهان 1 و 2 و تاريخ معاصر نيز چاپ و توزيع خواهد شد.
     گروه درسي تاريخ