اجراي آزمايشي كتاب تاريخ اسلام (1)

 تدريس كتاب تاريخ اسلام در سال تحصيلي 90-89 به‌صورت آزمايشي به اجرا درآمد. اين كتاب توسط آقاي دكتر محمدرضا جباري و با نظارت گروه تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي تأليف شده و تدريس آن در دبيرستان‌هاي علوم و معارف اسلامي به‌صورت آزمايشي به اجرا درآمد. اين كتاب در حين تدريس مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد.