تأليف كتاب تاريخ اسلام (2)
     به دنبال تأليف و انتشار كتاب تاريخ اسلام (1)، كار تأليف كتاب تاريخ اسلام (2) نيز آغاز شد. اين كتاب توسط آقاي دكتر محمدرضا جباري در حال تأليف و نگارش است و براي سال تحصيلي 91-90 چاپ و در اختيار دانش‌آموزان رشته علوم و معارف اسلامي قرار خواهد گرفت. گروه تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي بر محتوا و تأليف اين كتاب نظارت دارد.