اجراي آزمايشي كتاب تاريخ سوم راهنمايي
     كتاب تاريخ سوم راهنمايي در سال تحصيلي 90-89 به اجراي آزمايشي درآمد. اين كتاب توسط آقاي عباس پرتوي‌مقدم كارشناس‌مسئول گروه تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي موردتجديدنظر قرار گرفته و اصلاحاتي در آن ايجاد شده است. اجراي آزمايشي اين كتاب در تعدادي از مدارس شهر تهران و شهرستان‌هاي استان تهران در دستور كار قرار گرفته و در حين تدريس مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد.