بازديد از حوزه آزمون نهايي درس تاريخ ايران و جهان2
     آقاي عباس پرتوي مقدم كارشناس مسئول گروه تاريخ دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي روز 16 خرداد 1390 از چند حوزه آزمون نهايي درس تاريخ ايران و جهان2 در منطقه 12 شهر تهران بازديد و با دانش آموزان درباره مسائل و مشكلات آزمون درس تاريخ گفت و گو كرد.
     23 خرداد 1390