چاپ و توزيع كتاب تاريخ سوم راهنمايي با تغيير و اصلاحات كلي در سال تحصيلي 91/90
     اين كتاب در سال تحصيلي 90/89 در تعدادي از مدارس شهر تهران و شهرستانهاي استان تهران به صورت آزمايشي اجرا شد، در سال تحصيلي 91/90 به طور سراسري اجرا خواهد شد. محتواي برخي از درس هاي كتاب بازنويسي و برخي ديگر اصلاح و ويرايش گرديده است. هم چنين به لحاظ تصوير و صفحه آرايي نيز كتاب تغيير اساسي كرده است.
     22 مرداد 1390