گردهمايي سرگروه هاي درس علوم اجتماعي استان مازندران
     حضور كارشناس مسئول گروه تاريخ دفتر تإليف كتابهاي درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري در گردهمايي سرگروه هاي درس علوم اجتماعي استان مازندران
     در اين گردهمايي كه روز دوشنبه 8 اسفند 1390 با حضور سرگروههاي شهرستانها و مناطق مختلف استان در شهر قائم شهر برگزار شد، كارشناس مسئول گروه تاريخ ضمن تشريح اصول و اهداف برنامه درسي تاريخ به پرسشهاي حاضران در باره روشهاي اجرا و ارزشيابي و محتواي كتابهاي درسي تاريخ دوره راهنمايي پاسخ گفت.
     15 اسفند 1390