مجمع دبيران تاريخ منطقه 9 شهر تهران
     شركت كارشناس مسئول گروه تاريخ دفتر تأليف كتابهاي درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري در مجمع دبيران تاريخ منطقه 9 شهر تهران
     اين مجمع كه روز سه شنبه 9 اسفند 1390 در دبيرستان شهيد طاهريان تهرانسر برگزار شد، آقاي عباس پرتوي مقدم در باره اصول و شيوه هاي طراحي آزمونهاي استاندارد درس تاريخ به ايراد سخن پرداخت.
     15 اسفند 1390