ارزشيابي كتاب جديدالتأليف تاريخ اسلام 2
     كتاب جديدالتأليف تاريخ اسلام 2 ويژه رشته علوم و معارف اسلامي در حال ارزشيابي است و بر اساس نتايج ارزشيابي، اصلاح و براي سال تحصيلي 92/91 چاپ و توزيع خواهد شد.
     15 اسفند 1390