نشست دبيران تاريخ منطقه 18
     دكتر عباس پرتوي مقدم كارشناس مسئول گروه تاريخ دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي با حضور در نشست دبيران تاريخ منطقه 18 تهران در تاريخ 19 ارديبهشت 1391، مباحث خود را در موضوع طراحي آزمون هاي استاندارد درس تاريخ ارائه كرد.
     20 ارديبهشت 1391