تغيير كلي كتاب تاريخ ايران و جهان 2 در سال تحصيلي 92-91
     كتاب درسي تاريخ ايران و جهان 2 كه توسط دفتر تاليف كتابهاي درسي به صورت كلي اصلاح شده است در سال جديد تحصيلي وارد چرخه سراسري آموزش مي شود.
     چندين درس از درس هاي كتاب ويرايش مجدد، تعداد ديگر تلخيص و هفت درس آن بازنويسي شده است.
     در نتيجه اين اصلاح حدود 15 صفحه از حجم كتاب كاسته شده است.
     گروه درسي تاريخ  25 مرداد 1391