حضور كارشناس مسئول گروه تاريخ دفتر تأليف كتابهاي درسي در همايش دبيران تاريخ استان گيلان
     گردهمايي دبيران و سرگروه هاي آموزشي درس تاريخ استان گيلان روز پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392 از ساعت 30/8 تا 12 در تالار معلم شهر رشت برگزار شد. در اين گردهمايي ابتدا آقاي عباس پرتوي مقدم كارشناس مسئول گروه تاريخ در موضوع رويكرد هويت جويي برنامه درسي تاريخ سخنراني كرد. سپس سه نفر از دبيران نقدهاي خود را بر كتابهاي درسي تاريخ ايران و جهان 1 و 2 و تاريخ معاصر بيان كردند. بخش پاياني اين گردهمايي اختصاص به پرسش و پاسخ داشت و كارشناس مسئول گروه به پرسش هاي دبيران پاسخ داد.
      30 ارديبهشت 1392