نام گروه درسی:

                              تارِيخ

 وظایف گروه درسی :
  1. تهیه راهنمای برنامه درسی تاریخ در دوره های مختلف تحصیلی
  2. نظارت بر جریان تألیف كتابهای درسی تاریخ و انجام امور كارشناسی مربوط به این كتابها
  3. ارزیابی مداوم برنامه ها و كتابهای درسی و اصلاح و روزآمد كردن آنها
  4. اشاعه برنامه های درسی تاریخ از طریق برگزاری دوره های تأمین مدرس، آموزش معلمان، شركت در جلسات گروههای آموزشی استانها و مناطق، چاپ مقاله در مجلات رشد و …
  5. مطالعه و تحقیق در زمینه مؤثرتر كردن آموزش تاریخ براساس تجربیات داخلی و بین المللی
  6. همكاری با مجلات رشد در حوزه آموزش تاریخ