ايران در عصر قاجاريه08 خرداد 1392
 مولفان :زهرا مروتي
 انتشارات :كتاب هاي بنفشه-قدياني
 سال نشر :1390
  ادامه مطلب ...  كتاب فوق تصويري كلي از اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران در عصر قاجار ارائه مي دهد. مطالب و متاحث كتاب در چهار فصل تدوين شده است.

 فصل اول، دوره اول سلطنت قاجاريه از تاسيس تا پادشاهي محمدشاه را در برمي گيرد.

 فصل دوم شامل تحولات دوران محمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار است

 فصل سوم اختصاص به رويدادهاي مهم تاريخ ايران از ابتداي سلطنت مظفرالدين شاه تا پايان حكومت قاجار است.

 در فصل چهارم نيز اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در عصر قاجار به تصوير كشيده شده است. تصاوير و نقاشي هاي رنگي با چاپ نفيس، برجذابيت كتاب افزوده است.
دانشسراي مقدماتي پسران و دختران 23 خرداد 1390
 مولفان :فاطمه بيگم روح الاميني دبير بازنشسته كرمان
 انتشارات :مركز كرمان شناسي با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانه ملي منطقه جنوب شرق كشور
 سال نشر :1390
  ادامه مطلب ...  اين كتاب تاليف خانم فاطمه بيگم روح الاميني دبير بازنشسته كرمان است. استاد محمد ابراهيم پاريزي مقدمه اي پربار درباره رسالت تعليم و تربيت نوشته اند. كتاب در 6 فصل تنظيم شده است. فصل اول به تاريخچه تاسيس دانشسراي مقدماتي در ايران و زندگينامه مديران دانشسراي پسران كرمان پرادخته است. فصل دوم به نحوة پذيرش داوطلبان در دانشسراي مقدماتي، تاسيس دانشسراي عالي، روساي دانشسراي مقدماتي دختران كرمان و شاگردان ممتاز دانشسراي مقدماتي پسران كرمان اختصاص دارد.

 فصل سوم به مدارس ضميمه دو دانشسراي مقدماتي پسران و دختران كرمان و معرفي مديران و مدرسان مدارس اختصاص يافته است. در فصل چهارم شبانه روز شدن دانشسراها، كتب درسي، برنامه آموزشي، فعاليت هاي مذهبي، برنامة غذايي پرداخته شده است. فصل پنجم به معلمان دانشسرا اختصاص دارد كه در آن زندگينامه معلمان و دانشسراهاي پسران و دختران كرمان آمده است. در فصل ششم كتاب تصاوير زيبايي از معلمان و دانش آموزان دانشسراها و نيز نمونه هايي از اسناد و مدارك و كارنامه هاي تحصيلي دانشسراها قرار گرفته است.

 كتاب دانشسراي مقدماتي پسران و دختران كرمان توسط مركز كرمان شناسي و با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانه ملي منطقه جنوب شرق كشور منتشر شده است.

انقلاب اسلامي در كرمان 23 خرداد 1390
 مولفان :فاطمه بيگم روح الاميني دبير بازنشسته كرمان و سعيد شاهرخي
 انتشارات :سازمان اسناد و كتابخانه ملي منطقه جنوب شرق كشور
 سال نشر :1390
  ادامه مطلب ...  انقلاب اسلامي در كرمان عنوان كتابي است كه خانم فاطمه بيگم روح الاميني دبير بازنشته كرمان با همكاري سعيد شاهرخي تاليف كرده است.

 اين كتاب روايت مستندي است از روند انقلاب اسلامي در كرمان از پيدايش نخضت امام خميني در سال 1341 تا پيروزي انقلاب اسلامي . در اين كتاب با استفاده از اسناد تاريخي موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي (در مديريت جنوب شرق كشور‍) ، رخدادهاي دورة تاريخي مذكور بررسي شده است. نقش روحانيون كرمان در قيام 15 خرداد، تلگراف روخانيون كرمان دربارة فاجعة مدرسة فيضيه، پايگاه هاي فعاليت انقلابي مردم كرمان، مبارزات انقلابي مردم كرمان در سال 57، تحصن فرهنگيان كرمان و حادثه مسجد جامع كرمان از جمله موضوعاتي است كه در اين كتاب آمده است. كتاب علاوه بر اسناد تاريخي، در بردارنده تصاوير متعددي از دوران انقلاب مي باشد.
سرگذشت تقسيمات كشوري ايران (كتاب اول از 1285-1385 ه.ش )
 مولفان :حشمت الله سلیمی ، فاطمه فريدي مجيد و نجمه ملك پور
 انتشارات :بنياد ايران شناسي
 سال نشر :1388
شکنجه به روایت شکنجه گران ساواک
 مولف :حشمت الله سلیمی دبير تاريخ دبيرستان البرز تهران و كارشناس گروه تاريخ و برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي
 انتشارات :مركز اسناد انقلاب اسلامي
 سال نشر :1387
فرهنگ اصطلاحات واژه ها و شخصيت هاي تاريخي جهان
 مولف :طاهره ذوقي بيتا  دبير تاريخ شهر مشهد
 انتشارات :ارسطو
 سال نشر :1389
  موضوع كتاب: توضيح اعلام و اصلاحات تاريخي كتاب تاريخ ايران و جهان 2 است
تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي اقتصادي و فرهنگي در دوره ي آل بويه
 مولف :محمد ايماني فر (رويگر) دبير تاريخ شهرستان استهبان فارس
 انتشارات:قلم قم
  سال نشر:1389