اسلحه يگان مهندسي روم باستان
  باستان شناسي كشف پمپي
  پيدايش خط در تمدن جيرفت 5000 سال قبل
  تـمـدن بـا شـکـوه سـومـريـان
  تمدن موهنجودارو
  خليج فارس نامي به قدمت تاريخ و تمدن بشري
  رامسس دوم
  شگفتي هاي شهر سوخته
  شوشتر گنينة مهندسي آب ايران باستان
  شهر سوخته با تمدني پيشرفته
  قديمي ترين تمدن جهان
  کهنترين پويانماي(انيميشن) جهان در ايران شهر سوخته
  مستند اهرام ثلاثه
  منشور كوروش
  آرامگاه شاهان هخامنشي در تخت سليمان
  تاريخچه علم نجوم
  تپه زاغه
  حفاري و كاوش در محوطه باستاني تَل آجري فارس
  داستان كشف جام حسنلو
  شهر باستاني گور
  شهر صددروازه (هكاتم پليس)
  شهرزيرزميني نوش آّباد
  قنات، ميراث تمدن باستاني ايران قنات‌هاي يزد
  كاخ اردشير ساساني در اردشيرخوره
  كاخ هَديش، تخت‌جمشيد
  كعبه زرتشت كتيبه شاپور اول
  كورش
  گورستان شهداد
  نسا پايتخت اشكانيان
  نقش برجسته هاي اردشير در گور
  هگمتانه